U-ETDS

U-ETDS bildirimlerinizi kolayca yapın!

D2 yetki belgeli Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı yapan firmalar, taşıdıkları yolcuların bilgilerini Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS) bildirmekle yükümlüdür.

Üyelik, fiyat ve bilgi için: 0850 441 3862

u-etds giriş nasıl yapılır? - u-etds nedir? - u-etds haberleri - u-etds nin amacı nedir?

Kimleri kapsıyor?

A1, A2, B1, B2, D1, D2, T1, T2 yetki belgesi sahibi firmaları kapsıyor. Tarifeli/Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı, Terminaller, Eşya ve Kargo Taşımacılığı bu kapsamda yer almaktadır.

Başladı mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi (U-ETDS) 1 Kasım 2018 tarihi itibariyle başlamıştır.

U-ETDS için yaptırımlar?

U-ETDS için firmaların çalışmalarını henüz tamamlamamış olması nedeniyle uygulamaya ilişkin yaptırımlar 2 Ocak 2019 tarihinde başlamak üzere ertelenmiştir.

 

U-Etds Nasıl Kullanılır?

UETDS, Ulaştırma Bakanlığı'nın yeni faaliyete geçirdiği bir uygulamadır. Ayrıca tamamen zorunlu bir uygulamadır. Ulaştırma elektronik takip denetim sistemi ile hangi yolcunun hangi otobüse bindiği hangi durakta indiği belli olacak. Verilen anlık olarak merkeze aktarılacak yolcular sadece kendi TC kimlik numaralını göstererek bilet sahibi olabilecekler. Bildirilen TC kimlik numarası Ankara’da oluşturulan merkeze aktarılacak. Ayrıca bu sistem emniyet müdürlüğü ile ve koordineli bir şekilde çalışacak. UETDS, amaçlarının başında korsan taşımacılığın önüne geçmek ve hedef koyulan bir diğer önemli nokta ise karayolunda çok daha güvenli taşıma konusunda disiplinli adımlar atmak. Sistem belirlenen düzenle işleyecek A1, A2, B1, B2, D1, D2 (Tarifeli ve Tarifesiz yolcu taşımacılığı, Eşya ve Kargo taşımacılığı) ile T Yetki Belgelileri (Terminaller) olarak belirlendi.

Sistemin Amacı Ne?

• Karayolu taşımacılığını disiplin altına almak karayollarında güvenlik açıklarını minimum seviyeye indirmek
• Her türlü yolcu ve yük taşımacılığı kayıt altına almak
• Sektördeki verileri ilk defa gerçek zamanlı bir şekilde kayıt altına almak ve istenildiği zaman ulaşmak
• Ulusal güvenlik açısından taşıma verilerinin anlık paylaşımını sağlayabilmek veri analizlerine dayalı gerçek planlama yapabilmek

U-ETDS kimleri kapsıyor

– Tarifeli Yolcu Taşımacılığı – Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı – Terminaller (T Belgeli) – Eşya Taşımacılığı – Kargo Taşımacılığı

Sistem Nasıl Kullanılacak?

Firmaların bu sistemi kullanmaları ise zorunlu isterlerse e-devlet üzerinden isterlerse sadece 1 defa bölge müdürlüklerinde başvuru gerçekleştirebilirler. Bölge müdürlüklerinde firmaya yolcu takip servislerine erişim konusunda ip yetkilendirmesi istemektedirler. Firma erişim bilgilerini kullanarak sistemde var olan sefer yolcu personel taşıma bilgilerini bu ara yüze girmeden Türksat üzerinden sistemi aktarabilir. Ayrıca başvuru e-devlet üzerinden de yapabilirsiniz. Sistemi kullanacak olan firma e-devlet üzerinden hizmet aracılığı ile web servis adresi kullanıcı adı ve şifre bilgilerini öğrenebilir Ayrıca e-devlet üzerinden Türksat sistemine erişimde sağlayabilirler. Firma iletişim bilgilerini kullanarak kendi sistemine var olan yolcu personel ve taşıt bilgilerini hiç bir ara yüze gerek kalmadan Türksat üzerinden otomatik olarak çekebilmektedir. Bir kez daha söylemek yarar var ki sistemin zorunlu olduğunu ve 8 Hazirandan itibaren kullanılmaya başlanacak.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği U-EDTS Hükümleri

Yönetmelikte Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), Kanun ve bu Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistem olarak tanımlanmıştır.

Anılan yönetmeliğin konu ile ilgili 36, 37, 38 ve 40ncı maddeleri şu hükümlere sahiptir:

MADDE 36 – (2) Yolcu taşıma biletinde, yetki belgesi sahibinin; adı/unvanı, yetki belgesi numarası, adresi, vergi kimlik numarası (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası), biletin seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihi ile yapılacak seyahate ilişkin; kalkış ve varış yeri, hareket tarihi ve saati ile yolcunun; Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası, engelli olup olmadığının yanında adı, soyadı, iletişim bilgisi, koltuk numarası ve taşıma ücretinin yer alması zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

MADDE 36 – (3) Yetkili acenteler aracılığı ile düzenlenen yolcu taşıma biletlerinde ise; ikinci fıkradaki bilgilere ek olarak acentenin adı, unvanı, adresi, yetki belgesi numarası ve vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası) yer aldığı bilgilerin/kaşenin bulunması/basılması zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

MADDE 37 – (2) Taşıma sözleşmelerinde, yetki belgesi sahibinin adı/unvanı, yetki belgesi numarası, adresi, vergi kimlik numarası (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası), taşınan tarafın/tarafların adı, soyadı veya unvanları, kalkış ve varış yeri, taşıma güzergahı, taşımanın yapılacağı gün/günler ve saat/saatler, taşınacak yolcu sayısı, taşıma ücretinin belirtilmesi ve her seferde taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarasının, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasının veya varsa yabancı kimlik numarasının, ad ve soyadlarının yazılı olduğu yolcu listesinin bulunması zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

MADDE 38 – (1) Yolcunun 30 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır. Bagajlar, bagaj sahibi yolcunun bilet bilgilerine göre iki parça olarak düzenlenmiş etiketlerle etiketlenir. Bu etiketin bir parçası bagaja bağlanır/yapıştırılır, diğer parçası ise, yolcu taşıma biletine yapıştırılır ve yolcu bilgileri ile bagaj bilgileri elektronik olarak da eşleştirilir. Yolcunun birden fazla bagajı olması halinde, bu fıkradaki işlemler her bagaj için tekrarlanır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

MADDE 40 – (3) A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi sahipleri, yapacakları arızi, grup veya mekik seferlerinde, sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 37 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahatin başlangıç saatinden en geç 1 saat öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

MADDE 40 – (4) B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri, yapacakları düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde, onaylı zaman tarifesinde belirtilen saatteki sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 36 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 38 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahat başlayıncaya kadar, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

Terminal işletmecilerinin de U-EDTS yükümlülüğü var

Yönetmelikle, Terminal işletmecileri de UEDTS'ye bildirim yapmakla yükümlü kılınmıştır.

MADDE 44 – (5) T1 ve T2 yetki belgesi sahipleri, terminale giren veya terminalden çıkan taşıtlara ilişkin, taşıt plakaları ile giriş/çıkış saatlerini tam ve doğru olarak kaydetmekle yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

MADDE 44 – (6) T1 ve T2 yetki belgesi sahipleri, terminale giren veya terminalden çıkan taşıtlara ilişkin, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, taşıtın/taşıtların giriş/çıkış yaptığı saatten en geç 24 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

U-ETDS üzerinden toplanan veriler paylaşılabilir

Yönetmeliğin, 51nci maddesinde yer alan Bilgi Paylaşımı maddesi, U-ETDS ile toplanan verilerin gereği halinde başka kurumlarla paylaşılabilmesine imkan vermektedir.

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetler, bu faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişiler ile kullanılan araçlara ait Bakanlıkça elektronik ortamda tutulan verilerin ilgili kamu idareleriyle; ilgili kamu idarelerince elektronik ortamda tutulan ve Bakanlıkça ihtiyaç duyulan verilerin de Bakanlıkla paylaşımı esastır.

MADDE 51 – (2) Bakanlıkça gerek görülmesi halinde; birinci fıkraya göre Bakanlıkça elektronik ortamda tutulan veriler, tabi olduğu usul ve esaslar ilgili bakanlıklarca yayımlanan yönetmeliklerle belirlenen ve ilgili kamu idarelerinin denetimine tabi kuruluşlarla; bu kuruluşlarca elektronik ortamda tutulan veriler de Bakanlıkla paylaşılır.